Fullmakter i familjen – är det viktigt?

Vad händer med min makes tillgångar om han/hon blir långvarigt sjuk, till exemepel dement? Det är ganska vanligt (särskilt i den äldre generationen) att just mannen står som ägare till tillgångarna och att kvinnan dessutom har den minsta lönen eller pensionen.

En kund kontaktade mig som var i den situationen. Hennes man hade blivit dement och han stod som ensam ägare på bland annat villan. Själv hade hon runt 5 000 kr i pension och inga egna tillgångar. Ett råd till henne var att hon kunde ta ut skilsmässa för då skulle hon i alla fall få ut hälften av sin makes tillgångar och kunde därefter ha ett drägligt ekonomiskt liv. Men det är ett mycket tråkigt avslut på ett mer än 40-årigt äktenskap och hustrun mister då även arvsrätten efter sin make.

Det finns ett bra sätt att förebygga denna situation på. Om man, när man är frisk och vital, ger någon fullmakt att disponera sina tillgångar, så gäller denna fullmakt även efter det att man eventuellt blir sjuk. Denna fullmakt kan även utvidgas till rätt att sälja fastigheten eller bostadsrätten. Vidare kan fullmakten även gälla rätt att företräda maken mot domstol, myndigheter eller sjukhus.

Det kan vara mycket viktigt att ha rätt att företräda varandra i olika situationer exempelvis mot sjukhus eller myndigheter. Man har annars ingen laglig rätt att företräda den andre i dessa situationer, även om man är gift/sambo eller är barn till någon.

Man måste dock ha klart för sig risken att en sådan omfattande fullmakt även kan missbrukas och det bör därför noga övervägas vem eller vilka man ger denna typ av fullmakt. Om riskerna för missbruk skall minskas kan man till exempel ge sin make och barn i förening fullmakt, och då måste de alla vara överens för att någon rättshandling skall kunna göras.

Om inte någon fullmakt finns inom familjen tillsätts ofta en god man (via kommunens försorg) som förvaltar den sjukes tillgångar, men fokus blir då enbart på den sjukes bästa, inte på maken eller familjen i stort.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>