Vad är en bodelning?

Bodelning är ett avtal där före detta sambor eller makar delar upp egendom mellan sig. Ett bodelningsavtal upprättas efter att makarna skilt sig eller när sambor separerat. En före detta sambo eller make kan även tvinga fram en bodelning via tingsrätten. Makar kan även göra en bodelning under ett bestående äktenskap utan tanke på skilsmässa. Ofta är då syftet att flytta egendom (till exempel fastigheter, aktier) mellan sig av skatte- eller arvsmässiga skäl. En annan vanlig orsak för bodelning under bestående äktenskap är att en make har ett företag och inte vill att villan skall dras in i företagets risktagande. Egendomen ingår dock fortfarande i äktenskapet och delas lika vid en eventuell framtida skilsmässa. Bodelning kan även ske vid dödsfall men detta behandlas inte i denna artikel.

Sambor kan däremot inte göra en bodelning ”under ett bestående samboskap” utan endast bodelning vid en separation. För att göra en giltig bodelning mellan sambor krävs att de har olika folkbokföringsadresser. Sambor bodelar endast gemensam bostad och bohag som förvärvats under sambotiden. Se mer info här nedan.

Bodelning mellan makar föregås alltid av att makarna anmäler att de antingen vill skilja sig eller att de vill göra en bodelning under bestående äktenskap. Det sker hos närmsta tingsrätt där de erhåller ett särskilt registreringsnummer som man sedan anger i efterföljande bodelningsavtal.

För bodelning vid skilsmässa är huvudregeln att makarnas tillgångar och skulder delas lika. Det bygger på den egendom som fanns då själva anmälan om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. I de flesta fall tas tillgångarna sedan upp till det aktuella marknadsvärdet då bodelningen sker. Värdet av makarnas andelar (efter att skulderna räknas ifrån) läggs sedan ihop och delas lika.

Om ena maken har mer skulder än tillgångar får denne dock behålla dessa själv. Om den andra maken däremot har ett överskott får denna dela med sig av detta, vilket många upplever som orättvist. Det är således alltid viktigt hur maken sköter sin ekonomi.
Jag rekommenderar alltid att man gör en skriftlig bodelning efter en skilsmässa för att den andre maken aldrig skall kunna göra några anspråk i framtiden.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>


Bodelningsavtal mellan sambor.

Sambor som flyttar ifrån varandra bör skriva ett bodelningsavtal och där dela värdet av gemensam bostad och även bohag (möbler och andra vardagssaker i hemmet) som de skaffat sig under sambotiden.

Som sambo kan man vid en separation eller ett dödsfall kräva att få halva värdet av den bostad (fastighet eller bostadsrätt) och det bohag som införskaffats under själva sambotiden. Man har då rätt att begära en bodelning och att skriva ett bodelningsavtal. Detta gäller oavsett vem som köpt eller betalt denna egendom. Det krävs att man både varit bosatt i bostaden och köpt den under sin sambotid, därför kan varken fritidshus eller hus (bostadsrätt) som köpts innan sambo-tiden inräknas.

Det är ett krav för en bodelning enligt sambolagen att ena sambon skaffat en ny adress som även anmälts hos skattemyndigheten.

Många skriver ett bodelningsavtal för att föra över fastigheten eller bostadsrätten till den sambon som skall bo kvar. Det är ekonomiskt och skattemässigt fördelaktigt att föra över bostaden med hjälp av ett bodelningsavtal. För att det skall bli rättvist mellan samborna är det bra att ta hjälp av en värderingsman (t ex en fastighetsmäklare) för att fastställa marknadsvärdet på bostaden. När man bestämt värdet på bostaden räknar man sedan av en tänkt försäljningskostnad, en tänkt vinstskatt samt de aktuella huslånen. Beräkningen visar då hur mycket pengar man skulle få kvar om fastigheten (bostadsrätten) sålts till någon utomstående. Den sambon som flyttar har sedan rätt att få hälften av detta värde i en bodelning av den andre sambon. De pengar som sambon på detta sätt får vid en bodelning är helt skattefria eftersom skatten räknats av och övertas av sambon som behåller fastigheten. Skatten betalas i framtiden då fastigheten säljs av den övertagande sambon.

Bodelningsavtalet används sedan för att söka ny lagfart (registrering av ny ägare till fastigheten) till den sambon som bor kvar. Denne betalar då inte heller någon stämpelskatt (som annars är 1,5 % av köpesumman) utan endast en mindre expeditionsavgift, på idag 825 kronor.

Utskriftsvänlig pdf-fil >>